Wróżka Ayla

Tu umówisz się na wróżbę:

(koszt połączenia według cennika twojego operatora)

Regulamin

Strona Główna > Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Portal internetowy dostępny pod adresem www.aylamedium.com administrowany przez Merlin & Morgan Ltd, International House, 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

Dane kontaktowe Administratora: telefon: +447520665040 lub +48797208308, adres poczty elektronicznej: merlin_morgan@yahoo.com

 §1 Definicje

1. Portal – portal internetowy działający pod domeną aylamedium.com
2. Administrator – Merlin & Morgan Ltd, International House, 142 Cromwell Road, London SW7 4EF, Wielka Brytania.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
4. Usługa – usługi ezoteryczne w tym usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika.
5. Wróżka – Wróżka Ayla świadcząca na rzecz Użytkownika usługi ezoteryczne zgodnie z ofertą zamieszczoną na Portalu.
6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Postanowienia ogólne

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu własnych usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
9. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
10. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów),
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§3 Warunki świadczenia Usług

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.
2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi płatne z zakresu ezoteryki zgodnie z ofertą zamieszczoną na Portalu.
3. Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych określonych w ust. 1 zawierana jest w momencie wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika treści zamieszczonych na Portalu i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Portalu przez Użytkownika.
4. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych określonych w ust. 2 zawierana jest z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności za wybraną Usługę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
5. Usługi ezoteryczne świadczone są przez Wróżkę w następujący sposób:
a) w kontakcie z Użytkownikiem drogą elektroniczną, za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. przez telefon lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Skype);
b) bez udziału Użytkownika w miejscu przebywania Wróżki.
6. Usługi ezoteryczne świadczone są z najwyższą starannością i wiedzą przez Wróżkę. Administrator nie gwarantuje osiągnięcia przez Użytkownika skutku materialnego lub niematerialnego związanego ze świadczoną Usługą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż osiągnięcie skutku materialnego lub niematerialnego uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych niezależnych od Wróżki, a w szczególności indywidualnego nastawienia Użytkownika i jego osobistych predyspozycji.
7. Wróżka realizuje zamówione Usługi w następujących terminach:
a) Usługi, o których mowa w ust. 5 lit. a (sesje): w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty;

b) Usługi, o których mowa w ust. 5 lit. a (sesje) wykonywane w trybie ekspresowym: w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wpłaty;

c) Usługi, o których mowa w ust. 5 lit. b (np. rytuały): rozpoczęcie realizacji Usługi nie później niż 7 dnia od momentu otrzymania wpłaty.
8. Terminy określone w ust. 7 obowiązują gdy Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie realizacji Usługi lub jej zrealizowanie przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6 ust. 2 i nast. Regulaminu.
9. W przypadku braku zgody Użytkownika na rozpoczęcie realizacji Usługi lub jej zrealizowanie przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, terminy określone w ust. 7 liczone są od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin do odstąpienia od umowy.

§4 Warunki płatności

1. Użytkownik korzystający z Usług płatnych zobowiązany jest do wniesienia płatności z góry.
2. Ceny Usług wskazane na Portalu są cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki (obciążenia podatkowe).
3. Administrator udostępnia następujące metody płatności:
a) przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Administratora prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 93 1050 1445 1000 0090 3175 3925;
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Tpay należącego do spółki „Krajowy Integrator Płatności S.A.” z siedzibą w Poznaniu, 61-608 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6, zgodnie z regulaminem Tpay.

c) Płatność elektroniczna za pośrednictwem międzynarodowego serwisu PayPal.

4. Płatność za zamówioną Usługę Użytkownik zobowiązany jest wnieść w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§5 Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
2. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
4. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§6 Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
2. Użytkownikowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy.
4. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Administratorowi stosowne oświadczenie przesyłając je drogą elektroniczną lub na jego adres pocztowy.
5. Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Administrator niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności.od niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Usługa została zrealizowana, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
9. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi na jego rzecz i za jego zgodą, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres aylawrozka@gmail.com.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§9 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie zmiany dostępnych na Portalu metod płatności poprzez ich ograniczenie, rozszerzenie lub zmiany numeru rachunku bankowego. Zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu, o której mowa w ust. 1.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych na Portalu zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (www.wiih.org.pl).
5. Niezależnie od tego Użytkownik może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
6. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Użytkownik jest konsumentem,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Administratora, jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2019 r. 

© 2019 Projekt i wykonanie: